Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

fyzické osoby zapsané v živnostenském rejstříku:

Mgr. Šárka Gavendová, se sídlem:   28. října 777/7, Opava 74705

IČO: 47631473

DIČ: CZ6857010061 

1. Úvodní ustanovení

1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky ( dále jen „VOP“) vymezují a upřesňují práva a povinnosti fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona Mgr. Šárky Gavendové, místem podnikání Opava, 28. října 7, identifikační číslo 476 31 473, zapsané v Živnostenském rejstříku (dále jen „Zhotovitel“), podnikající dle Živnostenského zákona, na jedné straně a na straně druhé jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Zákazník“ v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.canvaspro.cz

1.2.   Těmito VOP není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.3.   Zákazník má možnost se seznámit s VOP před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn.

1.4.  Zákazník odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, a že s nimi souhlasí.

1.5.   Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

1.6.  Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.7.  Znění VOP může Zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva
a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění SP.

2. Vymezení pojmů

2.1.  Zhotovitel:  Mgr. Šárka Gavendová, IČ:  476 31 473, 747 05 Opava, 28. října 7,

2.2.  Zákazník:

2.2.1.  fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Při zahájení objednávky předává Zhotoviteli jen své kontaktní údaje nutné pro vyřízení objednávky a jeho bezproblémové dodání, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

2.2.2. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, zapsaná v obchodním rejstříku, podnikající na základě živnostenského oprávnění apod. V tomto případě dodá veškeré nutné údaje nutné k sepsání smlouvy o zahájení vzájemných obchodních vztahů.
3. Uživatelský účet

3.1.  Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávky na zhotovení výrobků.(dále jen „uživatelský účet“).

3.2.  Zákazník může provádět objednávky i bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.3.  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou zhotovitelem považovány za správné.

3.4.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.5.  Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.6.  Zhotovitel může zrušit uživatelský účet, v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.7.  Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení zhotovitele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Zpracování osobních údajů

4.1.             Veškeré nakládání s osobními údaji Zákazník se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

4.2.             Ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů: „Správce je povinen zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem. Je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizuje…“

4.3.             Zákazník svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto e-shopu,  za účelem zasílání informací a nabídky služeb a produktů
o činnosti Zhotovitele, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do písemného odvolání tohoto souhlasu (např. zasláním libovolné zprávy na email: obchod@canvaspro.cz, nebo písemně na poštovní adresu Zhotovitele.

4.4.             Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zákazníkovi náleží přístup k údajům, ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem.

4.5.   Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob

5. Kupní smlouva

Smlouva uzavřená mezi Zhotovitelem a Zákazníkem dle platných ustanovení VOP. Právní vztahy Zhotovitele a Zákazníka výslovně neupravené tímto VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

6. Uzavření kupní smlouvy

6.1.  Zákazníkem řádně vyplněná a odeslaná objednávka prostřednictvím internetového obchodu www.tobiasn8.sg-host.com  je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy se Zhotovitelem. Zhotovitel potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem v objednávce, přičemž toto potvrzení je současně i akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy dle podkladů zaslaných zákazníkem.

6.2.  Objednávka zakázky musí obsahovat nepoškozené soubory dat výlučně ve formátu, který je uveden na stránkach www.canvaspro.cz u každého jednotlivého produktu. Pokud tato podmínka není splněna, je zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout. Po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby.

6.3.  Požadované vyhotovení zakázky zaplatí zákazník před počátkem výroby na bankovní účet prodávajícího nebo v hotovosti dle dohodnutého termínu ve smlouvě, po té bude objednávka plně akceptována a dána ke zhotovení.

6.4.  Jakmile je objednávka i platba od kupujícího přijata, prodávající je povinen zhotovit a odeslat zboží do sjednaného termínu ve smlouvě.

6.5.  Zákazník má právo zrušit objednávku, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku před zahájením výroby zakázky.

6.6.  Výroba zakázky bude zahájena po obdržení platby (eventuelně zálohy, v případě dlouhodobé zakázky) na účet prodávajícího.

6.7.  Měnit objednávku lze po odeslání podkladů po vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a zákazníkem do okamžiku započetí výroby.

6.8.  Jakékoliv změny je nutné dát na vědomí neodkladně a písemně před zahájením výroby!

6.9.  Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost Kupujícího zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

 7. Platební podmínky

– bankovním převodem na účet zhotovitele:

– poštovní poukázkou typu C na účet zhotovitele:

– hotově v místě provozovny

8. Způsob dodání, cena

8.1.  Každá zásilka je důkladně zabalena. Zboží je standardně zasíláno zhotovitelem sjednanou přepravní společností na místo určené v objednávce zákazníka.

8.2.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.3.   Výše poštovného a balného je sjednáno ve smlouvě.

8.4.  V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.5.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8.6.  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky zhotovitele.
9. Reklamační řád

9.1.  Zpracování objednávek ze strany zákazníků, věnuje zhotovitel maximální odbornou a potřebnou péči a důsledně kontroluje celý technologický proces. I přes snahu zhotovitele může dojít k tomu, že zákazník nebude zcela spokojen s vyřízením objednávky. Pro tyto případy platí tento reklamační řád:

9.2.  Reklamace vad díla (foto-zakázky) musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 1 měsíce od obdržení foto-zakázky.

9.3.  Reklamace přeneseného fotografického obrazu či předmětu s přeneseným obrazem:

9.4.  K reklamaci zákazník musí zhotoviteli poskytnout znovu předlohu, ze které byl přenos obrazu uskutečněn, dále pak též poškozený, nebo zničený předmět s přeneseným fotografickým obrazem, včetně objednávky.

9.5.  Potvrdí-li zhotovitel, že vinou chybného zpracování byl fotografický obraz přenesen v neodpovídající kvalitě, dle objednávky zákazníka, nebo poškození, či zničení předmětu způsobil zhotovitel, budou tyto předměty zdarma znovu přepracovány. Vadné dílo zůstává ve vlastnictví zhotovitele.

9.6.  Reklamaci však nelze uznat v případě, že zákazník poskytl zhotoviteli nekvalitní předlohu.

10. Další ustanovení:

10.1.   Zhotovitel dodá zakázku co do obsahu nepoškozenou a v kvalitě, která byla sjednána či učena řádnou objednávkou. Nebyla-­‐li kvalita zakázky určena, bude dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro danou objednávku.

10.2.    Zakázka bude dodavatelem dodána ve lhůtě uvedené v ceníku platném v den uzavření smlouvy.

10.3.    Vlastnictví, stejně jako nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na zákazníka převzetím zakázky

10.4.    Zhotovitel neodpovídá za vady zakázky, vzniklé v souvislosti s neposkytnutím odpovídajícího materiálu zákazníkem, zejména vadnost počítačových dat, formátu, kinofilmu, CD, apod., jestliže zhotovitel na vadnost materiálu zákazníka upozornil.

10.5.    V případě vady barevnosti vyhotovené zakázky je důkazní břemeno na zákazníkovi. V případě vady barevnosti potvrzené certifikovaným měřením, jdou náklady tohoto zjištění k tíži dodavatele. Před započetím měření obě strany schválí způsob a náklady spojené s jeho provedením stejně jako poskytovatele této služby.

10.6.   Zákazník odpovídá za obsah objednávky a za zajištění svých obrazových dat (např. archivace digitálních fotografických souborů), poskytnutých zhotoviteli v souvislosti s objednávkou.

10.7.   Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah přijatých paměťových nosičů, případně za změnu či odstranění tohoto obsahu v případě, že tento obsahoval počítačové viry.

10.8.   Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.

10.9.   Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

10.10.    Zákazník odpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost zákazník.

10.11.    Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je zhotovitel oprávněn tuto objednávku použít a modifikovat. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady (objednávku) použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.

10.12.    Zákazník souhlasí s tím, aby zhotovitel jako správce ve smyslu zákona č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

10.13.    Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, zákazník bere na vědomí, že bez poskytnutí shora uvedených osobních údajů nedojde k uzavření smlouvy. Zákazník může tento výše uvedený souhlas kdykoli bez udání důvodů písemně odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem zaniká.
11. Závěrečná ustanovení

11.1.    Uzavřením smlouvy o dílo zákazník současně potvrzuje, že se seznámil s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění “ a tyto přijímá.

11.2.   Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany objednavatele

11.3.   Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku (v případě kupujících, kteří jsou podnikatelskými subjekty a uplatnili na daňovém dokladu zadání IČO).

11.4.   Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za zhotovitelem vzniklou v souvislosti se smlouvou o dílo jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem zhotovitele. Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.

11.5.   Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení zákazníkovi na internetových stránkách zhotovitele.

11.6.   Tyto VOP a reklamační řád zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2015.

11.7.   V případě, že některé ustanovení těchto VOP a Reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.